Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek átalakításáról 2012. évben

A Kormány felülvizsgálta a mozgásszervi fogyatékos személyek közlekedési kedvezményrendszerét szabályozó 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: „régi rendelet”) és egy új támogatási rendszer megalkotása mellett döntött. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „új rendelet”) értelmében az új gépjárművásárláshoz adható támogatás összege 300 ezer forintról 900 ezer forintra, a legfeljebb négy éve forgalomba helyezett használt gépjármű vásárlása esetén pedig ez az összeg a duplájára, azaz 600 ezer forintra emelkedett. A vételár 60 %-ára, de legfeljebb 600 ezer forintra nő a támogatás mértéke a segédmotoros kerékpárnak minősülő három vagy négykerekű jármű, illetve gépi meghajtású kerekesszék megvásárlása esetében is, attól függetlenül, hogy új, vagy használt jármű vásárlására kerül sor. Az átalakításhoz nyújtható támogatás szintén a háromszorosára, 90 ezer forintra változott. A Kormány a támogatás összegének jelentős növelése mellett eltörölte a jövedelemkorlátot, azonban szerzési támogatás esetén meghatározta, hogy a használt gépjármű legfeljebb négy éve lehet forgalomban, valamint megszüntette a vásárolt gépjármű maximális vételárának hárommillió forintban történő limitálását és a gépjármű maximális lökettérfogatának meghatározását is. A szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság elsősorban olyan mozgásszervi fogyatékossággal élő személynek állapítható meg, aki a gépjármű vezetésére maga is képes, kiegészítő jelleggel pedig annak is, aki állapota miatt vezetésre alkalmatlan, és szállítását a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója (vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,vagy testvér) vállalja.

2011. év szeptemberétől a jogosultságról a kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai döntenek a benyújtott orvosi dokumentáció vagy a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat alapján. A módosítást követően súlyosan mozgáskorlátozott személynek tekintendő a mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, a 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel megállapított jogosult, illetve a BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki kereső tevékenységet folytat, tanulói, képzési jogviszonyban áll, 14 éven aluli gyermeket nevel, vagy honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

Az „új rendelet” értelmében 2011. július 2-át megelőzően hozott, jogosultsági feltételek fennállását megállapító határozatokra tekintettel szerzési és átalakítási támogatás már nem adható. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzatok jegyzői a 2011. év folyamán hozott olyan szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító határozataikat visszavonják, amelyek alapján még nem került utalvány kibocsátásra, valamint a kérelemmel becsatolt dokumentumokat az ügyfélnek visszaküldik, és az ügyfeleket tájékoztatják arról, hogy az új jogszabály szerinti kérelmet hova nyújthatják be, ahhoz milyen dokumentumokat kell csatolniuk.

2012. évben a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelmeket
a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához
(3525 Miskolc,Városház tér 1.) kell benyújtani.
Határidő: 2012. március 31.

A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli, illetve szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló dokumentumok másolatát (fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről kiállított szakorvosi igazolás, szakértői szerv vagy jogelődje által az egészségkárosodás minősítése során kiadott hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás),
  • a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének, gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleményének másolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,
  • a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot és a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér esetén a a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát,
  • kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét,
  • a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül,
  • használt vagy új gépjármű vásárlása esetén a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a lízingszerződés megkötését vállalja.

A támogatás felhasználása új vagy használt gépjármű vásárlása esetén közbeszerzési eljárás útján kiválasztott finanszírozó szervezettel kötött lízingszerződés keretében, a többi esetben a kormányhivatal szociális és gyámhivatala által kiállított utalvány vételárba történő beszámításával történik. A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén közlekedési kedvezmény nem folyósítható. Az utalvány a kiállítástó számított hat hónapig használható fel.

A támogatási rendszer átalakítása keretében az alacsony összegű közlekedési támogatás fokozatos kivezetésére, és 2013. január 1-jétől történő megszüntetésére kerül sor. Ennek értelmében a „régi rendelet” közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-éig kell alkalmazni. 2012. év során csak azon mozgáskorlátozott személyek részére állapítható meg közlekedési támogatás, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg. 2011. július 2-át követően a „régi rendelet” 2. és 3. számú melléklete szerinti I. fokú és II. fokú orvosi szakvélemények nem állíthatók ki.

Közlekedési támogatás ügyében a kérelmek benyújtásának
határideje: 2012. április 30.

- Jövedelemhatár: akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg (71.250,- Ft).

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelemlapot (beszerezhető: Körjegyzőség Hivatala),
  • 2011. évi „zöld” nyugdíjszelvényt, illetve jövedelemigazolást,
  • háziorvosi I.II. fokú orvosi szakvéleményt.

Farmosi Zoltán
körjegyző