Hírek

Bükkzsérc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. II. félévi Munkaterve itt letölthető.

 

Tájékoztató a parlagfű mentesítési kötelezettségről

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: törvény) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:
A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet, valamint a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A helyszíniellenőrzésről az ügyfelet nem kell értesíteni, az ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

A gyommentesítési tevékenység minden ingatlan tulajdonos, illetve terület használója számára KÖTELEZŐ! 
Amennyiben a parlagfű elleni védekezés kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget - a kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt – közérdekű védekezést kell elrendelni. Közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el, amely hirdetmény útján is nyilvánosságra hozható. A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt. A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költséget az ügyfélnek kell megfizetnie, erről a jegyző végzésben dönt.
A törvény 60. §. (1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége.
Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) számú kormányrendelet szerint bírság kiszabására belterület esetén is a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága jogosult, amely többször is kiszabható, összege elsősorban a gondozatlan, parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be.
 
Kérem, fentiek alapján a szükséges gyommentesítést elvégezni- vagy elvégeztetni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően!

Cserépfalui Közös Önkormányzati Hivatal

A tájékoztató letöltése itt.

Tisztelt Óvodás Szülők!

Ezúton tájékoztatlak benneteket, hogy a kormányrendelet alapján az óvodát május 25- én megnyitottuk, zavartalanul működik a szabályoknak megfelelően!

A felújítási munkálatok folynak, de az oktató – nevelő munkát nem akadályozzák! Bármilyen információra szükségetek van, hívjatok bizalommal! A felújítási munkálatok végéig pedig szíves türelmeteket kérem, célunk egy szebb és modernebb környezet biztosítása!

Tisztelettel: Vasas Csaba polgármester

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a kúttulajdonosokat, hogy a Magyar Országgyűlés a tegnapi nap (2020 05. 20.) folyamán elfogadta a T/10309. számú, „Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról” szóló törvényjavaslatot mely a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt módosította.
E szerint:
„ az mentesülhet a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki; engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31 ig kérelmezi.

Vagyis ez azt jelenti, hogy az elfogadott törvénymódosítással, a korábban az idei év végére rögzített határidő 3 évvel, 2023. december 31-ig, kitolódik.
Eddig lehet a kúttulajdonosoknak a bírság kockáztatása nélkül kezdeményezni kútjuk helyzetének rendezését.

Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének, fennmaradásának engedélyezéséről 2020. kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében

 A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges :
 a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 ac) nem gazdasági célú vízigény;
 b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
 c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”
Amennyiben a tulajdonos a meglévő, engedély nélkül létesített kút legalizálását szeretné megoldani, akkor kérelmét a szükséges dokumentumokkal együtt a Cserépfalui Közös ÖnkormányzatiHivatalhoz/Kirendeltségéhez kell benyújtani. 
Tájékoztatjuk, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak
2020. december 31-ig tart.

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban:
BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.
Fontos, hogy a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.
Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.
Ásott   kút   engedélyezéséhez,   fennmaradási   engedély   ügyintézéséhez   NEM kell 
kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.
Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58 a pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.
Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.


Bükkzsérc, 2020. május

Farmosi Zoltán
jegyző

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem letöltése itt.

A védőnői ellátás újraindítás 2020. 05. 04.-től

(„ Az egészségügy újraindítása 2020.05.04-től „ című dokumentum alapján)

az alábbi feltételekkel történik:

- Távkonzultáció lehetőségei továbbra is megmaradnak:
 telefon: 06/30/423-5412
 e-mail: vedono2002@gmail.com
 skype: Nagy Katalin
 messenger: Mizserné Nagy Katalin
- A védőnői tanácsadás telefonon előre egyeztetett időpontban 15 percenként beosztva
lehetséges, az esetleges találkozás esetén 1.5 m távolság betartás és az udvaron történő
várakozás szükséges
- A váróban egy gondozott tartózkodhat, egy hozzátartozójával, orr-szájmaszk, kézfertőtlenítés
szükséges, 6 éven felüli gyermeknek is orr-szájmaszk viselése szükséges.
- Tanácsadás előtt testhőmérséklet mérés és nyilatkozat kitöltése az egészségi állapotról
- valamint fertőtlenítő takarítás és szellőztetés történik.

Tisztelt Szállásadók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet
értelmében 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban
eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót a vendégnek nem kell
megfizetnie, a szállásadónak nem kell beszednie, befizetnie.
A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az
adóhatósághoz a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
A vendégéjszakákról a nyilvántartási kötelezettség továbbra is fennáll
(vendégkönyv, NTAK)
Kérem, hogy a 2020. április 25-ig beszedett idegenforgalmi adót
határidőre szíveskedjenek bevallani és befizetni!
Bükkzsérc, 2020. 05.01.

Farmosi Zoltán

jegyző

Oldalak