Dél-bükki települések belterületi vízrendezése – TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067

A projekt címe: Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya,Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)

Bükkzsérc Község Önkormányzata „„Dél-bükki települések belterületi vízrendezése (Szomolya, Cserépfalu, Bükkzsérc, Tard, Répáshuta, Bükkszentkereszt)”” címmel Szomolya, Cserépfalu, Tard, Répáshuta és Bükkszentkereszt településekkel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017. május 16-i keltezésű levele alapján 327.150.401 Ft támogatásban részesült.

A projekt elszámolható költsége 327.150.401 Ft, a támogatás mértéke 100%.

A projekt befejezési dátuma: 2020.09.13.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Szomolyán a projekt komplex, három elemből álló beavatkozással a település belterületének csapadékvízkárok elleni védelme érdekében valósul meg. A tervezett beavatkozás a település
belterületének déli, dél-keleti, illetve dél-nyugati részének a védelme érdekében valósul meg, mely településrészek az elmúlt 10 évben több esetben voltak érintve időszakos elöntéssel. A Nyírforrás Kft.
Építő, tervező, Kereskedelmi és szolgáltató Kft. (Nyíregyháza, Vasvári Pál út 5. fsz/1.) 32/2009 tervszámú, „Kánya-patak középső (MÁV keresztezés és Szomolya közötti) szakaszának létesítési vízjogi engedélyezési terve” alapján Szomolya település D-i belterületi határáig megvalósult a mederrendezés. A jelen projekt – ehhez kapcsolódva- Szomolya belterületi részén tartalmazza a patak mederrendezését Az
elmúlt évek csapadékos időjárásának következtében a Szomolya Község belterületén áthaladó Kánya-patak patak számos alkalommal veszélyeztette a környező ingatlanokat. A legnagyobb károkkal járó kiöntés 1999-ben, illetve 2010-ben történt. A patakmederből kilépő víz kártételei mellett, a környező domboldalakról lefolyó hordalékos víz miatt, a település más részén fekvő ingatlanok is veszélybe
kerültek. Ezek az események általában egyszerre következnek be, a hosszan tartó nagycsapadékos időszakban. A jövőbeni károk megelőzése érdekében,
Szomolya Község Önkormányzata a belterület védelme érdekében a belterületi patakmeder szakasz
rendezését, a belterületi csapadékvíz hálózatának védelme érdekében vízfolyásrendezést, és a külvizek
elleni védelem érdekében övárok kiépítését határozta el. A 3. fejlesztési terület vízgyűjtőterülete 3 ha, a
vízmosás vízgyűjtőterülete 85ha. A fejlesztés 3 eleme mintegy 86 db belterületi lakóingatlan
vízkárkockázatának a csökkentéséhez járul hozzá közvetlenül a Kánya patak jobb és bal partján, a
hordalékfogóval mentesített Rózsa Ferenc és Ady utcán és az övárokkal bevédett Arany János utcán.
Cserépfalun a projekt a település belterülete észak-keleti részének csapadékvízkárok elleni védelme
érdekében valósul meg a Hór-patak medrének Bem úti szakaszának rendezésével. A rendezésre kerülő
meder hossza összesen 380 m
Bükkzsércen a projekt a település belterületének csapadékvíz okozta károk elleni védelme
érdekében valósul meg a település főútjának számító Rákóczi úti árokszakaszok rendezésével,
mely fejlesztések közvetlenül kapcsolódnak a 2015-ben befejeződött ÉMOP-3.1-3-11 forrásból
megvalósult településfejlesztési tárgyú beruházáshoz, melynek a Kossuth, Petőfi, Hősök
belterületi útszakaszok fejlesztéséhez kapcsolódóan része volt az utak vízelvezetésének a
biztosítása is. A fejlesztés keretében mintegy 1402 m vízelvezető kerül rendezésre a Rákóczi úton,
Tardon a fejlesztés két nyomvonalrészletre bontható a Tardi patak jobb oldalán a Kossuth, Rózsa
Ferenc és Rákóczi utak mentén. A Cs-22 és Cs-23 szakaszok a település délnyugati részének
védelmét, a Cs- 30, Cs-31, Cs-32, Cs-33, Cs-34, Cs-35, Cs36 szakaszok a település északnyugati
részének a védelmét szolgálják. A beavatkozási terület teljes hossza 2058 m, amelyből 1311 m

burkolt trapéz szelvényű árok, 327 m földmedrű árok, 420 fm zárt vízelvezető csatorna (áteresz,
kapubejáró) és 9 db torkolati műtárgy kerül kialakításra az egyes árokszakaszok Tardi patakba
történő bekötésénél.
Répáshután a fejlesztés keretében mintegy 420 m mederszakasz kerül rendezésre, melynek vízgyűjtő
területe lefedi a település teljes északi részét. A fejlesztéssel közvetlenül érintett lakóingatlanok száma a
Herman Ottó út két oldalán 48 db. A fejlesztéssel közvetlenül érintett az általános iskola, tornaterem,
tájház, a projektterületen található a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épületei is.
Bükkszentkereszten a tervezett beavatkozás a település belterülete északi részén, a Bem, Rákóczi és
Jókai utakat közvetlenül érintve valósulna meg, megvédve ezzel az érintett árokszakasztól délre található
utcákat is. A fejlesztéssel érintett projektterület az elmúlt 10 évben több esetben volt érintve elöntéssel. A
fejlesztéssel közvetlenül kármentesített lakingatlanok száma 55 db. Az ingatlanok a Bem utca teljes
hosszán, a Rákóczi utca és a Jókai utca egy részén találhatók. A rendezésre kerülő meder hossza
összesen 741 m

A projekt átfogó célja a települések infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság
javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a
települések gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének
növelése.
Specifikus célok:
– biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében
– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése
– A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.
– Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A Bükkzsércen, Tardon, Szomolyán, Répáshután és Bükkszentkereszten 2019. évben megvalósult munkákat követően 2020. szeptemberében Cserépfalu településen is befejeződtek a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítésének munkálatai
Munkák befejezésének az időpontja:

  • Bükkzsérc 2019.08.16.
  • Répáshuta 2019.10.15.
  • Bükkszentkereszt 2019.10. 15.
  • Tard 2019.10.16.
  • Szomolya 2019.10.29.
  • Cserépfalu 2020.09.13.

A projekt keretében a hat településen összesen több mint 6,9 kilométer vízelvezető került korszerűsítésre a meglévő patakmedrek és földárkok felújításával, burkolt árkok kialakításával, a kapcsolódó átereszek cseréjével és megfelelő szintbe helyezésével.

Képgaléria megtekintése – Beruházás után